Pinsiön-Matalusjoki

Alueen tärkeä vesistökohde

Pinsiön-Matalusjoki on 13 km pitkä joki, joka saa alkunsa Pinsiönharjusta purkautuvasta pohjavedestä, Pinsiön lähteestä. Joen alkukohdan lähdelehto kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan, ja osa alueesta on rauhoitettu yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi (Ylä-Pinsiön luonnonsuojelualue ja Ylä-Pinsiön Lähdelehdon luonnonsuojelualue). Joen yläjuoksuun purkautuu vettä myös muista lähteistä. Lähteiden viilentämä vesi virtaa Pinsiön halki laskien Jokisjärven ja Siuronkosken läpi lopulta Kuloveteen ja Kokemäenjoen vesistöön. Koko joki on luokiteltu arvokkaaksi valtakunnallisessa pienvesi-inventoinnissa.

Lue lisää osoitteessa Wikipedia.fi

Raakun koti

Pinsiön-Matalusjoki on Natura2000-kohde, ja siinä elää erittäin uhanalainen laji, jokihelmisimpukka eli raakku sekä purotaimen. Raakku on rauhoitettu vuonna 1954. Etelä-Suomessa on enää kolme jokea, joissa raakku lisääntyy, Pinsiön-Matalusjoki, Ruonanjoki ja Turkimusoja. Lajin olemassaolon ehto on joen luonnontilaisuus ja hyvä veden laatu. Pinsiön lähteistä tuleva lähdevesi on tärkeä tekijä joen veden laadulle ja vaikuttaa joen veden määrään. Joessa on viime vuosina tehty kunnostustöitä uhanalaisen lajin elinolosuhteiden parantamiseksi. Tampereen kaupungilla on joen latvavesillä kaksi vedenottamoa. Viime vuosina kylmä lähdevesi joessa on vähentynyt vedenoton takia ja tästä syystä jokeen on juoksutettu lisävettä. Vesioikeuden lupa määrää, että uoman virtaama on ylläpidettävä 2 000 kuutiossa vettä vuorokaudessa. Pirkanmaan ympäristökeskus on arvioinut, että mikäli Tampereen kaupunki ei ottaisi pohjavettä, olisi virtaama alajuoksulla noin kaksi kertaa suurempi vähän veden aikana. Harjun pohjavedet ovat elinehto joen alun boreaaliselle lehdolle sekä raakulle ja alue on hyvä esimerkki siitä, miten harjualueen vaikutus ulottuu myös pidemmälle ympäristöönsä.

Jokihelmisimpukan suojelu

LIFE Revives

Euroopan komission rahoittama kuusivuotinen jokihelmisimpukan elinoloja parantava projekti, joka alkoi syyskuun alussa 2021. Hankkeen tavoitteena on parantaa raakun elinolosuhteita valituilla alueilla, mukana on Pinsiön Matalusjoki. Pinsiön Matalusjoen hankkeeseen on perustettu oma kehitys- ja seurantaryhmä, jota Emmi Lehkonen (Pirkanmaan ELY-keskus) vetää ja koordinoi. Tähän ryhmään on kutsuttu avoimella ilmoituksella asiasta kiinnostuneita ja vaikutusalueella toimivia tahoja. Hanketta voi seurata ELY-keskuksen sivuilla. Tutustu hankkeeseen tarkemmin alla olevissa julkaisuissa.

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö on julkaissut vuonna 2021 raakun suojelun strategian ja toimenpidesuunnitelman lajin suojelemiseksi ja kannan elinvoimaisuuden parantamiseksi. Avaa julkaisu napsauttamalla alla olevaa kuvaa.

Kolmen helmen joet-hanke

Uhanalaisten lajien elinolojen kohentamiseen on panostettu myös Kolmen helmen joet-hankkeen yhteydessä. Tutustu hankkeeseen osoitteessa: https://www.kolmenhelmenjoet.fi/pinsion-matalusjoki/ 

Natura 2000 -kohde

Koko Pinsiön-Matalusjoki on valtakunnallisessa pienvesi-inventoinnissa luokiteltu arvokkaaksi kohteeksi ja se on liitetty Natura 2000 -verkostoon. Tutustu lisää osoitteessa: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/PinsionMatalusjoki(6016 

Kuvagalleria

Tunnelmia Matalusjoelta.

Matalusjoki kartalla

Napsauta karttakuvaa siirtyäksesi tarkastelemaan Natura-kohteita. Kirjoita kartan hakuun Pinsiön-Matalusjoki.

Klikkaa tähän jos haluat tarkastella karttaa tarkemmin.